Ochrana území

Z důvodů již uvedených v oddíle „Ohrožení“ byl počátkem roku 2012  podán pod hlavičkou ČSO na Magistrát hl. města Prahy návrh na prohlášení Slatiny za zvláště chráněné území (dále jen ZCHÚ). Součástí tohoto návrhu byl i seznam všech zjištěných druhů ptáků na lokalitě v letech 2010 a 2011 (návrh včetně přílohy viz níže). Na podání návrhu navázalo v průběhu roku 2012 a 2013 několik jednání se zástupci MHMP přímo na lokalitě, což vyústilo počátkem roku 2013 v první konkrétnější krok magistrátu, a to v zadání zpracování plánu péče o případné ZCHÚ. V rámci něho proběhl na lokalitě botanický a  batrachologický průzkum. Výsledky jsou zahrnuty do plánu péče společně s výsledky průzkumu ornitologického.

Řízení směřující k prohlášení Slatiny za některou z kategorií ZCHÚ je a velmi pravděpodobně ještě bude zdlouhavé. Nicméně jednání proběhlá do této doby již přinesla své výsledky. V prvé řadě se zdá býti již zcela zažehnáno nebezpečí výstavby lanovky pro vodní lyžování a tím celková devastace lokality z hlediska ochrany přírody.

Nezanedbatelné je i navázání dobré spolupráce s odpovědnými pracovníky MHMP, o čemž svědčí i možnost připomínkování vznikajícího plánu péče pro ZCHÚ z naší strany. V rámci jeho zpracování proběhlo i několik jednání přímo na lokalitě s přizváním naší účasti.

Další informace o průběhu celého řízení budeme aktuálně zveřejňovat v této rubrice.

22.1.2014