Revitalizace

Jeden z nejdůležitějších projektů probíhajících v poslední době na Slatině, je příprava revitalizace (úpravy) jejího okolí. Doposud byla provedena zeměměřičská měření a vykolíkování pro upřesnění hranice celého území a v nejbližší době zde má být magistrátem tato revitalizace provedena. Návrh revitalizace byl s magistrátem projednáván již při podávání návrhu na vyhlášení ZCHÚ. V průběhu projektování byl návrh dále projednáván a připomínkován za naší účasti jak na jednáních s projektanty na magistrátu a tak i přímo na Slatině v terénu. Nutno říci, že magistrát nám vychází vstříc a prakticky ke všem našim připomínkám a návrhům při postupném upřesňování projektu přihlíží.

Asi nejproblematičtější částí plánované revitalizace se z našeho pohledu jevila plánovaná cesta mezi stávající cyklistickou stezkou a starým sadem, která měla vést přímo po jižním břehu a od sadu pokračovat současnou příjezdovou cestou k silnici na Dubeč. Lávka přes Hostavický potok byla dubečským úřadem instalována již na jaře r. 2012 u vtoku potoka do nádrže. Tím byl umožněn průchod přímo na jižní břeh, do nejcennějších partií Slatiny a došlo k nežádoucímu navýšení návštěvnosti v těchto místech. Po posledních jednáních v této věci byl projekt upraven. Plánovaná cesta byla sice zachována, ale k našim připomínkám bylo přihlédnuto a lávka i cesta budou odsunuty dále od břehu Slatiny k jižní hranici revitalizovaného území. Tím zůstane zachován poměrně široký klidový pás.Jako celek návrh na revitalizaci vypadá dobře a mohl by být cestou, jak dojít ke kompromisu mezi zájmy ochrany přírody a možností využití území pro rekreaci občanů. Stávající litorální porosty budou zachovány a okolí na jižním a jihovýchodním břehu budou v podstatě tvořit louky, ve kterých bude vytvořeno několik tůní. Dojde ke snížení břehů a na dvou místech v nich budou vytvořeny zátočiny s pozvolným výstupem do louky. Současné betonové koryto vtoku Hostavického potoka bude zasypáno a vtok bude vytvořen jako přirozený potok s rozšiřující se vtokovou částí s plynule navazující nádrží. Představu o návrhu revitalizace si můžete udělat pomocí přiložené situační mapky.

Přímo v období průběhu těchto úprav to asi nebude okolo Slatiny vypadat nijak příjemně, ale jestliže budou práce provedeny šetrně, rychle a s dodržením časového plánu (všechny popisované práce musí samozřejmě proběhnout v mimohnízdní době), tak by si měla příroda po úpravách břehů rychle poradit sama a okolí se může stát zajímavým pro další druhy ptáků i zástupce jiných skupin živočichů.

revitalizace mapka

Situační mapka publikována se souhlasem odboru MZO MHMP,
oddělení péče o zeleň

Slatina je vypuštěna – přípravy revitalizace

Slatina je z velké části vypuštěna, aby mohly během podzimu a zimy proběhnout dlouho připravované revitalizační práce jejího okolí. V louce u východního břehu je souběžně se silnicí na Dubeč vysekán přibližně jeden a půl metru široký pruh, který tvoří přibližnou hranicí budoucího pásma

Cesta nebude !!!

Magistrátem je potvrzeno, že veřejná cesta mezi cyklostezkou a starým sadem nebude !!! Nejproblematičtější věcí v magistrátem připravovaném projektu revitalizace okolí Slatiny byla veřejná cesta, která měla být vedena od cyklostezky ke starému sadu.