Botanický průzkum území

Při botanickém inventarizačním průzkumu ve vegetační sezóně roku 2013 zde bylo nalezeno celkem 208 taxonů cévnatých rostlin.

Z vzácnějších druhů (vedených v červených seznamech) je naprostá většina vázána na polní mokřad při jižním okraji nádrže. Zejména se to týká výskytu zeměžluče spanilé (Centaurium pulchellum), kypreje yzopolistého (Lythrum hyssopifolia), blatěnky vodní (Limosella aquatica) a pomněnky trsnaté (Myosotis caespitosa).

Pryšec drobný (Euphorbia exigua) sice byl nalezen v místě mokřadu, není na něj ale přímo vázán. Jako vzácnější plevel by mohl být nalezen i jinde v polní kultuře.

Na břehu retenční nádrže roste vzácnější druh ostřice – ostřice nedošáchor (Carex pseudocyperus) a na sušší luční porosty v okolí je vázána zeměžluč okolíkatá (Centaurium erythraea).

Z hlediska výskytu vzácných rostlinných druhů je nejcennější polní mokřad, který je nejspíše pozůstatkem bývalých mokřadů v okolí a který jako jeden z mála (ne-li jediný) odolal snahám o odvodnění. Asi nejzajímavějším nalezeným druhem je zde kyprej yzopolistý (Lythrum hyssopifolia), C2 – silně ohrožený taxon Červeného seznamu. Má zde poměrně masívní výskyt - orientačně v řádech desetitisíců rostlin. Tento druh zažil razantní úbytek vlivem rozorávání, odvodňování a zastavování. V Praze je uváděn z Běchovic a ještě také v Milíčovském lese (i když jen historicky). Není vyloučeno, že v současnosti se jedná o jednu z posledních dvou lokalit na území Prahy. Z toho důvodu by bylo vhodné této části návrhu chráněného území věnovat zvýšenou péči a v ideálním případě ji zachovat.

Mimo uvedeného druhu je biotop cenný sám o sobě – vzhledem k upuštění od letnění rybníků se objevuje vzácně a spíše v rybničnatých územích České republiky. Na území Prahy je takové stanoviště zcela ojedinělé a z toho důvodu si zaslouží ochranu.

Na území navrženého chráněného území byly zaznamenány především nelesní biotopy – luční porosty, ale také pole, nelesní výsadby mimo sídla a samotná retenční nádrž. V lesních porostech převažují výsadby nepůvodních dřevin, zejména borovice lesní. Plošně nejvíce zastoupenou vegetační jednotkou jsou ovsíkové louky, dále makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních vod, intenzivně obhospodařované pole, následované rákosinami eutrofních stojatých vod.

Hladina vodní nádrže je prakticky bez rostlinné vegetace. Zaznamenán byl jedině okřehek menší (Lemna minor).  Nádrž je zjevně pod silným predačním tlakem ryb, které neumožňují rozvinutí bohatší vegetace.

Mezofilní louky tvoří významnou část sledovaného území, i když mají více ruderální charakter s větším zastoupením nepůvodních druhů. Vznikly patrně druhotně při rozprostření zeminy z výstavby retenční nádrže. Z typicky lučních druhů jsou zastoupeny řebříčky (Achillea millefolium agg.), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), zvonek rozkladitý (Campanula patula), rožec obecný luční (Cerastium holosteoides subsp. triviale), škarda dvouletá (Crepis biennis), kakost luční (Geranium pratense) a další.

RNDr. Daniel Hrčka