Ptáci

Největší hodnotu Slatiny tvoří její bohatě rozvinuté litorální porosty. Díky tomu se stala významným hnízdištěm velmi vzácných druhů ptactva vázaných na toto prostředí.

Pro území celé Velké Prahy je to zřejmě jediné místo, kde pravidelně hnízdí bukáček malý, cvrčilka slavíková a v hnízdní době je tu občas slyšet dokonce bukač velký. Pozorován zde byl i vzácný chřástal malý. Dále zde každým rokem pravidelně hnízdí přibližně tři páry chřástala vodního, jeden až dva páry motáka pochopa, čtyři až pět párů rákosníka velkého a další pro Prahu vzácní ptáci.

Spolu s nejbližším okolím (starý sad, mokřad a louka) se Slatina stala i velmi významnou tahovou zastávkou pro další velmi vzácné druhy ptáků. V této době zde byla např. zaznamenána volavka bílá, husice liščí, ostralka štíhlá, lžičák pestrý, orlovec říční, chřástal polní, jeřáb popelavý, racek bělohlavý, racek malý, rybák černý, rybák bělokřídlý, krutihlav obecný, slavík modráček středoevropský, moudivláček lužní a další.

Přilehlé podmáčené pole s mokřadem využívají na tahu pravidelně bahňáci a každoročně na něm hnízdí několik párů čejky chocholaté. Pozorován tu byl kulík říční, jespák obecný, jespák bojovný, vodouš bahenní, vodouš kropenatý, vodouš rudonohý, pisík obecný, bekasina otavní…

Slatina také každým rokem slouží jako tradiční nocoviště pro vlaštovky obecné, břehule říční, a špačky obecné. Koncem léta zde pravidelně nocuje cca až 1000 vlaštovek a přibližně třicet tisíc špačků (fotogalerie).

Od roku 2010 bylo na Slatině zjištěno celkem 169 druhů ptáků. Z toho 65 druhů zařazených mezi zvláště chráněné druhy !! Přehledy druhů ptáků zjištěných na Slatině a jejich dělení do kategorií dle míry ohrožení najdete v tomto oddíle v rubrice "Zjištěné druhy".

 

Některé zajímavé druhy ze Slatiny

Bukač velký (Botaurus stellaris)

Velmi vzácný druh ptáka z řádu brodivých, charakteristický bučivým hlasem. Zařazen do kriticky ohrožených druhů. Pro celou republiku je odhadováno cca 20 hnízdících párů. Slatina je zřejmě jediné místo na území Prahy, kde je občas k zastižení.

Bukáček malý (Ixobrychus minutus)

Bukáček menší

Další vzácný pták z řádu brodivých. Naše nejmenší volavka. Přezimuje až v Africe. Zařazen do kriticky ohrožených druhů. Slatina je jediným místem na území Velké Prahy a zřejmě i celého okolí, kde každoročně pravidelně hnízdí jeden pár těchto ptáků.

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Moták pochop

Dravec velikosti káně lesní. Hnízdo si staví v rákosí u hladiny. Zařazen do ohrožených druhů. Na Slatině každým rokem hnízdí jeden až dva páry těchto dravců.

 

 

Cvrčilka slavíková (Locustella luscinoides)

Cvrčilka slavíková

Drobný, nenápadný pták z řádu pěvců. Spíše ji lze zaregistrovat podle cvrčivého zpěvu. Hnízdí v rozsáhlejších rákosinách. Zařazena do ohrožených druhů.Na Slatině pravidelně hnízdí min. jeden  pár a každým rokem je zde také odchycena a kroužkována na jarním i podzimním tahu.

 

Moudivláček lužní (Remiz pendulinus)

Moudivláček lužní

Drobný pták z řádu pěvců známý stavbou svého dokonalého váčkovitého hnízda zavěšeného na konci větvičky. V posledních cca deseti letech rapidně klesá jeho početnosti. Zařazen do ohrožených druhů.
Na Slatině poměrně často k zastižení na jarním i podzimním tahu, pravidelně je zde i kroužkován.

 

Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)

Rákosník velký

Pták velikosti špačka, dobře zjistitelný podle zvučného skřehotavého zpěvu. Zařazen do silně ohrožených druhů.
Každým rokem v rákosových porostech na Slatině hnízdí čtyři až pět párů těchto ptáků.

 

Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula)

Slavík modráček

Pták velikosti červenky se zářivě modrou náprsenkou. Zařazen do silně ohrožených druhů. Na Slatině každým rokem protahuje, pravidelně je zde v době tahu odchytáván a kroužkován.