Ohrožení

Asi největším konkrétním ohrožením Slatiny v poslední době, byl záměr MČ Praha Dubeč vybudovat na ní lanovku pro vodní lyžování, s parametry pro možnost pořádání soutěží na mezinárodní úrovni.V případě, že by zde došlo k realizaci výše uvedeného záměru (příjezdové silnice, parkování, samotný provoz lanovky atd. a s tím související ruch, hluk, likvidace bohatých litorálních porostů, likvidace přilehlých luk a sadu) ztratily by výše uvedené druhy (včetně těch nejvzácnějších) poslední možnost hnízdění a tahové zastávky na území celé Velké Prahy i v širokém okolí. Jako protinávrh byl pod hlavičkou ČSO podán na MHMP návrh na prohlášení této lokality za zvláště chráněné území. Toto řízení je v průběhu, další informace budeme aktuálně zveřejňovat.  

3.4.2011 byla Slatina prohlášena rybářským revírem. Jeho přesné označení je 401 008 ROKYTKA 1 - podrevír č. 9 - nádrž Slatina. Povolené místo k lovu ryb v tomto revíru je definováno takto, citováno z ČRS: „lov ryb povolen pouze z levého břehu v úseku od konce hráze až ke vtoku (zaústění) Hostavického potoka - označeno tabulemi“. Nebezpečí, které představuje přerybňování samo o sobě je asi dostatečně jasné. Rybáři ale průběžně Slatinu zatěžují přímo i svojí činností neukázněných jednotlivců. Častokrát byli např. pozorováni při podivných aktivitách přímo v nádrži, cca 90m od břehu !! Dokonce si začali zvykat chytat na jižním břehu až za vtokem a do těchto nejcennějších partií Slatiny přijížděli přímo po jejím břehu auty až od silnice na Dubeč, ničili tak porosty, rozdělávali ohně atd. Z těchto míst byli vykázáni, jejich přestupky byly nafilmovány a nafoceny, což bude použito jako argument při jednáních s MHMP o zlepšení značení rybářského revíru (přesnější umístění cedulí vyznačujících místo povolení rybolovu). Břeh, na kterém je rybolov povolen, je na hodně místech vyšlapán až na holou zem, v minulosti souvislý rákosový porost poničen a v okolí Slatiny přibývá odpadků.

Dalším z negativních zásahů pro Slatinu byla instalace lávky na vtoku do nádrže. Tím došlo k propojení obou břehů přes Hostavický potok, vznikla tak možnost souvislého obejití celé Slatiny a její nejcennější partie na jihozápadním břehu do této doby skoro nenavštěvované, se staly průchozími. Hostavický potok zde doposud plnil přirozenou funkci jakési hranice, zábrany, která oddělovala nejcennější břehy Slatiny od stávající cyklostezky. Následkem toho se Slatina v poslední době stává frekventovanější, v bohatých litorálních porostech např. stále častěji volně pobíhají psi. Pro rybáře bylo u silnice cca 50m od hráze vybudováno malé parkoviště, které využívají i “pejskaři“ pro procházku se svými mazlíčky. Na parkovišti nechají zaparkované auto, se psem obejdou díky lávce po břehu celou Slatinu a z druhé strany se opět vracejí k autu. Jejich psi často vbíhají do vody, do rákosí a plaší zde hnízdící ptactvo.

Slatina tak musí stále více odolávat obrovskému civilizačnímu tlaku velkoměsta, na jehož území tato cenná ornitologická lokalita leží a který na ni ze všech stran působí. Ideální by bylo, aby bylo prosazeno její zařazení do ZCHÚ a tím ji byla do budoucna průběžně zajištěna zvýšená péče.

Aktuální dění v oblasti ochrany území, záznamy jednání s úřady v této věci, postup revitalizace Slatiny a okolí atd. sledujte v rubrikách tohoto oddílu.